USN Skip to Content USN Skip to Footer

Contact

contact@vbent.org
088-2051600

Aanbod voor leden VTOI-NVTK

Indien leden van VTOI-NVTK na lezing van deze informatie besluiten een beroep te doen op begeleiding door B&T bij hun zelfevaluatie in de vorm van persoonlijke begeleiding door een adviseur, dan ontvangen de deelnemers aan die begeleiding ieder een exemplaar van de B&T-uitgave ‘De zachte kant van governance’.

 

Vraag 1

Op welke manier komt de Code Goed Toezicht terug in uw zelfevaluatie-instrument of in uw aanpak?

Adviseurs van B&T begeleiden enkele tientallen keren per jaar raden van toezicht bij hun zelf evaluatie. Dat doen wij:

 • door de inzet van onze RvT-reflector, een online vragenlijst waarmee de toezichthouders en bestuurders worden bevraagd over hun individuele beelden bij uitvoering van het toezicht en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur;
 • door begeleiding van evaluatiebijeenkomst door een van onze adviseurs, al dan niet in combinatie met inzet van de RvT-reflector;
 • desgewenst door een check op interne reglementen, toezichtvisie en toetsingskader op conformiteit met wet- en regelgeving, codes en good practices.

Zowel in de RvT-reflector als in onze begeleiding komen de aspecten terug uit de Code Goed Toezicht VTOI-NVTK en die van de sectorcodes (Kinderopvang, PO-Raad, VO-raad).

Vraag 2

Geef 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien dat de Code Goed Toezicht in het instrument of in uw aanpak terugkomt.

In zowel de RvT-reflector als in de persoonlijke begeleiding vragen wij tenminste om reflectie op elementen als:

 • rolbewust gedrag
 • uitvoering van de netwerkrol (en andere rollen)
 • toepassing van een toetsingskader

Vraag 3

(Op welke manier) besteedt u in uw zelfevaluatie-instrument aandacht aan de wetenschappelijke inzichten over boardroom dynamics zoals bijvoorbeeld blinde vlekken, groupthink, defensiviteit, informele besluitvorming en andere psychologische processen?

In onze RvT-reflector wordt een aantal reflectievragen gesteld over de boardroom dynamics, onder andere over de ervaren ruimte om verschillen van mening uit te spreken, afstemming op de persoonlijkheidsstijl van het college van bestuur en de balans tussen taak- en relatiegerichtheid.

Indien wij een zelfevaluatie persoonlijk begeleiden, gaan wij hier nog dieper op in, onder andere door de boardroom dynamics met betrokkenen dieper te onderzoeken en de door ons waargenomen aspecten te signaleren en bespreekbaar te maken.

Vraag 4

Indien u daar expliciet aandacht aan besteedt, geef dan 3 concrete voorbeelden waaraan uw klanten kunnen zien op welke manier de wetenschappelijke inzichten rond boardroom dynamics aandacht krijgen.

Wij besteden bijvoorbeeld concreet aandacht aan:

 • Proportionaliteit in toezicht en besluitvorming; het belang van een navolgbare relatie tussen interventies en de mate van vertrouwen in het bestuur en/of de resultaten op een aandachtsgebied en de ruimte om hier in veiligheid (vooroverleg) afstemming over te zoeken.
 • Paradigmaverkleving; impliciete overtuigingen bij toezichthouders (en bestuurders) die in de weg staan aan open oordeelsvorming.
 • Interventies; toepassing van een escalatieladder in interventies, vormen van vragen stellen en dergelijke.

Vraag 5

Als u (het faciliteren en begeleiden van) zelfevaluaties in uw dienstenpakket heeft, gaat VTOI-NVTK ervan uit dat u binnen uw bedrijf zelf ook regelmatig aan zelfevaluatie doet en dat u daarover naar uw klanten communiceert. Wanneer en op welke manier heeft u voor het laatst uw eigen aanpak van zelfevaluaties geëvalueerd?

B&T volgt regelmatig de kwaliteit van de geboden begeleiding bij zelfevaluaties, ten minste op de volgende manieren:

 • Elke evaluatieopdracht wordt gevolgd door een online tevredenheidsenquête. Daarop scoren wij gemiddeld hoger dan het cijfer 8 (op een tienpuntsschaal). Mocht een onderdeel op een lagere score uitvallen, dan zoeken wij daarover contact met de opdrachtgever om achtergronden te onderzoeken.
 • De RvT-reflector wordt ten minste elke twee jaar intern geëvalueerd en afgestemd op nieuwe codes en inzichten.
 • De B&T-adviseurs die zich met begeleiding van zelfevaluaties (en andere governance-opdrachten) bezighouden zijn verenigd in een ‘Team Governance’ en hebben in dat kader regelmatig overleg voor collegiale uitwisseling van ervaringen en inzichten.
 • B&T heeft een raad van advies die onze organisatie en dienstverlening scherp houdt op maatschappelijke relevantie.

Vraag 6

Wat zijn de belangrijkste 2 verbeterpunten die u benoemd heeft naar aanleiding van uw eigen zelfevaluatie?

Dat zijn er 3:

 1. In het kader van de interne kwaliteitsbewaking is de RvT-reflector per 1 januari 2022 herzien op inhoud en volgorde van de vragen.
 2. In onze persoonlijke begeleiding geven we steeds meer aandacht aan boardroom dynamics en waardengericht toezicht. We ervaren dat rolbewustzijn steeds minder een issue is.
 3. Bij de inzet van adviseurs voor begeleiding van zelfevaluatie variëren we van inzet van governance-specialisten (met bijvoorbeeld een juridische achtergrond) tot procesbegeleiders (met bijvoorbeeld een achtergrond in psychologie of proceskunde).

Vraag 7

Op welke manier zorgt u ervoor dat u de gewenste verbetering in de uitvoering van uw dienstverlening rond zelfevaluatie bereikt?

Doordat wij door een aantal relaties in de gelegenheid worden gesteld in achtereenvolgende jaren hun evaluaties te begeleiden, groeien wij vanzelf mee in de ontwikkeling van het toezicht en worden wij ertoe uitgedaagd aan te sluiten op nieuwe vragen in de begeleiding.

B&T biedt, naast begeleiding van zelfevaluaties, ook verschillende andere vormen van advies en begeleiding binnen kinderopvang- en onderwijsorganisaties. Via kanalen als interim-management, werving & selectie, kwaliteitszorg, fusiebegeleiding en dergelijke ervaren wij de breedte van de organisatie en kunnen daar de rol van het intern toezicht op laten aansluiten.