USN Skip to Content USN Skip to Footer

Handreikingen

VTOI-NVTK publiceert met regelmaat zogeheten handreikingen om onze leden praktische informatie te geven over actuele thema’s en die toepasbaar zijn in het dagelijks werk van de toezichthouders. Dat kunnen nieuwe onderwerpen zijn, maar soms zijn het ook aangepaste en verbeterde versies van eerder gepubliceerde handreikingen. Vanwege de vindbaarheid van onze handreikingen is er een begrippenlijst toegevoegd. Gebruik van de begrippen leidt tot sneller zoekresultaat. Via de drie hoofdrubrieken vind je een eerste snelle scheiding van de belangrijkste onderwerpen.


Begrippenlijst CAO Funderend Onderwijs
CAO Funderend Onderwijs

Bestuur

Veel organisaties in de publieke sector (kinderopvang en onderwijs) hebben de juridische vorm van een stichting of een vereniging. Een stichting/vereniging moet een bestuur hebben (op basis van burgerlijk wetboek); omdat er vaak sprake is van een meerhoofdig bestuur wordt hiervoor vaak de term 'Raad van Bestuur’ en/of College van Bestuur gebruikt.


Bestuursmodel

Een bestuursmodel typeert de wijze waarop het bestuur van een organisatie/instelling is ingericht. De besturing van publieke organisaties is bij wet geregeld door middel van een scheiding in functie tussen bestuur en intern toezicht.
Er zijn meerdere varianten in bestuursmodellen waarin deze scheiding vorm wordt gegeven:

  • Two-tier model: een raad van toezicht/RvC met een raad van bestuur/college van bestuur
  • One- tier: een dagelijks en algemeen bestuur (ook wel raad van beheer of toezichthoudend deel van het bestuur).
  • Bestuur met directie: in de vorm van het traditionele delegatie- of instructie-bestuursmodel.
Evaluatie

Het beoordelen van de resultaten van de monitoring in relatie tot het beleid van de VTOI-NVTK en de maatschappelijke opdracht.Evalueren & monitoren

Het proces van het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de kwaliteit van intern toezicht. De evaluatie hiervan levert input voor het beleid van de VTOI-NVTK.


Exit

Het vrijwillig of gedwongen vertrek van de bestuurder en de afspraken die hierover formeel worden vastgelegd.Funderend Onderwijs

Funderend Onderwijs is de verzamelnaam van Primair en Voortgezet onderwijs samen.
Handreiking

Is een introductie op een thema en biedt praktische ondersteuning bij de invulling van het werk van de RvT/RvC en bevat enkele good practices op dat thema.
Informatieprotocol

De RvT maakt duidelijke afspraken over de informatievoorziening aan de RvT.

Daarnaast over de wijze waarop de RvT zelf informatie verzamelt en toetst. (werkbezoeken, contacten intern en extern).


Kindcentrum

Een kindcentrum (KC) of integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een kindcentrum is er een vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs.Maatschappelijke opdracht

Medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang.
Monitoring

De VTOI-NVTK verstaat onder monitoring het systematisch volgen van de ontwikkelingen in de toepassing van de uitgangspunten en de principes van de Code goed Toezicht.Organisatie / Instelling

Onder organisatie/instelling verstaat de VTOI-NVTK al die organisaties/instellingen die zich bezighouden met kinderopvang en/of onderwijs en waar sprake is van een formeel toezichthoudend orgaan (RvT/RvC of toezichthoudend deel van het bestuur)
Professionaliseringsplan van de RvT

Het geheel van activiteiten gericht op het versterken van expertisen en/of competenties binnen de RvT op basis van een vastgesteld budget.


Reglementen

Reglementen zijn documenten waarin wordt uitgewerkt hoe zaken in de organisatie/instelling zijn belegd, regelingen van werkzaamheden.
RvT / RvC

De term 'Raad van Toezicht' komt toe aan het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur (of: de Raad van Bestuur/College van bestuur).
VTOI-NVTK

Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang.