USN Skip to Content USN Skip to Footer

HRM-cyclus bestuurder

Inschaling

Inschaling van bestuurders

Inschaling van bestuurders is per sector afhankelijk van de vraag of en welke gezamenlijk afspraken zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een collectieve arbeidsovereenkomst. Voor leden van de VTOI-NVTK zijn de volgende regelingen van belang.

Funderend onderwijs

De VTOI-NVTK is de werkgeverspartij in de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs (po en vo). De cao is voor leden van de VTOI-NVTK bindend. Anders gezegd: door het lidmaatschap van de VTOI-NVTK is de Raad van Toezicht wettelijk gehouden aan integrale toepassing van wat per cao is overeengekomen met de werknemerspartij, de Vereniging van Onderwijsbestuurders (VvOB).


Voor de inschaling van bestuurders gelden specifieke voorschriften waarbij op basis van zogeheten complexiteitspunten een bestuurder wordt ingeschaald in een loongebouw.

Beroepsonderwijs

Bestuurders in het beroepsonderwijs zijn uitgesloten van de geldende reguliere cao’s. Het beroepsonderwijs kent geen cao voor bestuurders en dus worden de afspraken gemaakt door iedere afzonderlijke Raad van Toezicht. Wel gelden hier de WNT-sectorregeling van OCW als kader van de beloningsafspraken.

Kinderopvang

Formeel wordt de Kinderopvang gezien als een marktsector en dat heeft tot gevolg dat het WNT-regime daarop niet van toepassing is. Bij de VTOI-NVTK zijn leden van de zogenaamde Maatschappelijke Kinderopvang aangesloten. Zij hebben samen met de VTOI-NVTK een “richtlijn Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang“ opgesteld die als leidraad geldt voor de toezichthouders in de Kinderopvang. Deze richtlijn opereert wel binnen de regels van de WNT.

Bestuurders Samenwerkingsverbanden

Met de totstandkoming van de Cao PO 2019-2020 kwam er meer duidelijkheid over de functie van bestuurder van een samenwerkingsverband. Onderdeel van die cao vormde een nieuwe set van voorbeeldfuncties voor schooldirecteuren (en adjunct-directeuren), en ook een voorbeeldbeschrijving van de functie van directeur van een samenwerkingsverband. (De voorbeeldfunctie voor directeur samenwerkingsverband is op dit moment niet op de website van de PO-Raad te vinden, doch wel te vinden in eFUWA.)


Relevante informatie

 

Handreiking remuneratiebeleid bestuurders funderend onderwijs Download (pdf)


Salarisgebouw cao Funderend Onderwijs 2022 Download (pdf)


Nieuwe salarisbedragen cao
Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 Download (pdf)


Richtlijn arbeidsvoorwaarden
bestuurders kinderopvang 2015 Download (pdf)


Geïndexeerde beloningstabel
bestuurders kinderopvang 2023 Download (pdf)


Geïndexeerde beloningstabel
bestuurders kinderopvang 2024 Download (pdf)


WNT OCW staatscourant 2024 Download (pdf)