USN Skip to Content USN Skip to Footer

Goed toezicht

De (wettelijke) basis van goed toezicht

De (wettelijke) basis van goed toezicht

Er zijn wetten, codes en reglementen die de basis vormen van het toezicht zoals wij dat in ons land kennen. Voor het onderwijs zijn de meest in het oog springende de wetten voor het PO en VO, de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de Wet op de Expertisecentra. Voor de kinderopvang is het ministerie van SZW stelselverantwoordelijk; bij de kinderopvang is de inspectie in handen van de GGD/GHOR. Het interne toezicht in de Kinderopvang wordt uitgeoefend volgens de richtlijnen in de governance code Kinderopvang, die door VTOI-NVTK en de BdKO is opgesteld.

Sectorcodes

Naast het wettelijk kader functioneert het toezicht binnen het kader van sectorale governance codes. Dit zijn eigen afspraken binnen de sector om de kwaliteit van bestuur en toezicht te verbeteren. De bedoeling van de governance codes is om door middel van zelfsturing goed toezicht en goed bestuur te bevorderen en misstappen/crises te voorkomen.


Relevante informatie


Code Goed Toezicht (2021) Download (pdf)


Governancecode Kinderopvang (2019) Download (pdf)


Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (2020) Download (pdf)


Code Goed Onderwijsbestuur VO (2019) Download (pdf)


Code Goed Bestuur MBO (2020) Download (pdf)


Branchecode goed bestuur hogescholen (2019) Download (pdf)


Code Goed Bestuur Universiteiten (2017) Download (pdf)


Wet Kinderopvang Bezoek website


Besluit Kwaliteit Kinderopvang Bezoek website


Regeling wet Kinderopvang Bezoek website


Overzicht maatregelen Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang (IKK) 2019 en 2025 Bezoek website


Wet op het primair onderwijs Bezoek website


Wet Voortgezet Onderwijs Bezoek website


Wet educatie en beroepsonderwijs Bezoek website


Wet op de expertisecentra Bezoek website


Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Bezoek website


Burgerlijk Wetboek Boek 2 Bezoek website