USN Skip to Content USN Skip to Footer

Het RvT-jaarverslag: verantwoording over doelmatige besteding van middelen

De overheid geeft miljarden uit aan scholen om leerlingen kwalitatief goed onderwijs te geven. De raden van toezicht (RvT) hebben mede de verantwoordelijkheid dat dit geld goed besteed wordt. Zij moeten erop toezien dat hun besturen het geld voor de goede doelen inzetten en de gewenste resultaten behalen. In het jaarverslag leggen de RvT's hierover verantwoording af. Doelmatigheid is een onderdeel van het externe financiële toezicht.

Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat de RvT's zich op doelmatigheid (wordt het geld goed besteed) beter moet verantwoorden. Alleen in het RvT -jaarverslag vermelden dát ze daarop toezicht houden, is niet voldoende. De RvT's moeten inzicht geven hóe ze dat doen en of hun besturen de gewenste resultaten behalen.

De Onderwijsinspectie heeft in samenwerking met de VTOI-NVTK een handreiking opgesteld die een RvT ondersteunt bij het toetsen van de doelmatige besteding van de middelen.

Handreiking Toetsing doelmatige besteding van middelen in het onderwijs