USN Skip to Content USN Skip to Footer

Thema

Cao Bestuurders Funderend Onderwijs

Cao Bestuurders Funderend Onderwijs

Met de totstandkoming van een nieuwe geïntegreerde cao voor bestuurders in het funderend onderwijs per september 2022 is er door sociale partners – de VTOI-NVTK en de VvOB – een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling naar een eigentijdse cao, die als basis dient voor het werkgeversbeleid van de Raad van Toezicht. Immers door het lidmaatschap van de VTOI-NVTK  zijn de leden zogenaamde gebonden leden en dienen zij de afspraken in de cao onverkort uit te voeren. De basis voor de nieuwe cao is de WNT-functieklasseindeling van OCW waarin 7 salarisklassen worden onderscheiden. Voor de inschaling van de bestuurders gelden dezelfde drie criteria als OCW hanteert in de Regeling Normering Topinkomens, te weten: totale baten, aantal bekostigde leerlingen en het gewogen aantal onderwijssoorten. Voor de totstandkoming van de nieuwe salarisschalen hebben sociale partners een benchmark laten uitvoeren door Berenschot.

Handreiking remuneratie

Om van de nieuwe cao een succesvol instrument te maken in het werkgeversbeleid van de Raad van Toezicht is door sociale partners een Handreiking Remuneratiebeleid aan de cao toegevoegd. De handreiking is behulpzaam bij het herijken van het remuneratiebeleid. Met de invoering van de nieuwe cao-afspraken is dat actueel geworden. Belangrijk onderdeel van de Handreiking is het organiseren en documenteren van de gesprekkencyclus met de bestuurder.


Relevante informatie

Nieuwe salarisbedragen cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2024 Download (pdf)


Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 Download (pdf)


Nieuwe salarisbedragen cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 Download (pdf)


Handreiking Remuneratiebeleid funderend onderwijs Download (pdf)


Notitie werkkostenregeling - (okt. 2020) Download (pdf)


Notitie bezoldigingscomponenten - (aug. 2019) Download (pdf)