USN Skip to Content USN Skip to Footer

‘Zet in op gelijke positie praktijkgerichte programma’s binnen gl en tl’

De praktijkgerichte programma’s (pgp’s) die vmbo-scholen momenteel als nieuw vak mogen invoeren binnen de gemengde of theoretische leerweg, hebben een verschillende positie binnen deze twee leerwegen. Dit is in het nadeel van leerlingen in de gl. Daarom vragen VO-raad, SPV en Platform-TL de Kamer zich hard te maken voor maatregelen die deze ongelijke positie opheffen.

Oorspronkelijk was het plan om de praktijkgerichte programma’s onderdeel te maken van een nieuwe leerweg vmbo, waarbij de gl en tl zouden worden samengevoegd. Echter, onder de vorige minister is een besluit om deze nieuwe leerweg in te voeren uitgesteld, en is de invoering van de pgp’s hiervan losgekoppeld. Deze praktijkgerichte programma’s worden nu in beide leerwegen op verschillende wijze ingevoerd en krijgen hierbinnen een andere invulling.

Zo moeten leerlingen in de gl naast het praktijkgerichte programma nog twee beroepsgerichte keuzevakken volgen. Dit maakt dat zij een beroepsgericht programma volgen van 520 uur tegen 320 uur in de tl. Daarnaast moeten zij verplicht profielgebonden vakken volgen (horend bij hun pgp) terwijl tl-leerlingen dit niet hoeven.

Ook is in de gl het praktijkgerichte vak opgenomen in het profieldeel, als alternatief van het profielvak. Dit profielvak is echter niet te kiezen als extra vak voor het doorstroomrecht naar havo, zo is geregeld bij het bepalen van de doorstroomvoorwaarden in de gl. In de tl telt ditzelfde praktijkgerichte vak, als onderdeel van de te kiezen vrije keuzevakken in het vrije deel, wél mee in het doorstroomrecht. Hierdoor moeten leerlingen uit de gl die door willen stromen naar de havo een extra avo-vak volgen en afsluiten (bovenop het toch al zwaardere programma), wat hun doorstroommogelijkheden beperkt. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.