USN Skip to Content USN Skip to Footer

Werkgeversrol RvT, beroepsprofiel en accreditatie van bestuurders: Wat is de relatie?

Leden van de VTOI-NVTK hebben vragen gesteld over het door de VO- en PO-raad vastgestelde beroepsprofiel voor bestuurders en het accreditatiestelsel. Zij vragen zich af hoe het door de bestuurders zelf vastgestelde beroepsprofiel zich verhoudt tot de werkgeversrol van de RvT en welke betrokkenheid de VTOI-NVTK hierbij heeft gehad.

De VTOI-NVTK heeft deze zorgen gedeeld met de PO- en VO-raad en zij hebben onderstaande reactie gegeven.

Naar een accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders

Ingrid de Bonth, vicevoorzitter VO-raad 

Freddy Weima, voorzitter PO-Raad

Het zal u niet zijn ontgaan dat er stappen worden gezet richting een accreditatiestelsel voor bestuurders in het funderend onderwijs. Samen met de vereniging van onderwijsbestuurders VvOB hebben de PO-Raad en de VO-raad dit najaar een pilot laten uitvoeren met elf bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een beroepsprofiel ontwikkeld, dat op de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en de VO-raad is goedgekeurd als basis voor de professionalisering en doorontwikkeling van bestuurders in het funderend onderwijs. Voor de ontwikkeling van het beroepsprofiel is input opgehaald en verwerkt uit een brede kring van betrokkenen, waaronder ook de VTOI-NVTK. 

Wij verwachten dat het beroepsprofiel en de daarop gestoelde verdere professionalisering zullen bijdragen aan de versterking van schoolorganisaties. Bestuurders vervullen immers een belangrijke rol binnen schoolorganisaties: ze scheppen de voorwaarden voor kwalitatief goed onderwijs, dragen zorg voor de eigen organisatie en ze vervullen een centrale rol in het tot stand brengen van regionale samenwerking. Het ligt daarbij voor de hand dat bestuurders een voorbeeldrol vervullen als het gaat om professioneel handelen, transparantie en verantwoording. 

Het beroepsprofiel is mede ontwikkeld met het oog op de mogelijke invoering van een stelsel van accreditatie voor bestuurders in het funderend onderwijs. In dat kader, maar ook los daarvan, dient het beroepsprofiel als ondersteuning van de professionele ontwikkeling van bestuurders en vormt het een inhoudelijk kader voor toekomstige accreditatie en het professionaliseringsaanbod voor bestuurders van onder meer de VO-academie en de PO-Academie.

De ontwikkeling van een beroepsprofiel en de daarop te baseren accreditatiesystematiek is daarnaast een antwoord van de sector op de maatschappelijke en politieke vraag naar de rol van de bestuurder in het funderend onderwijs. De beroepsgroep neemt zelf, vanuit de sector, verantwoordelijkheid voor de eigen professionaliteit. De besturen van de VvOB, VO-raad en PO-Raad vinden dat het eigenaarschap van het beroepsprofiel moet liggen bij de beroepsgroep en de betrokken schoolorganisaties.

Het beroepsprofiel en accreditatie van de bestuurder komen niet in de plaats van de systematiek die intern toezichthouders gebruiken bij de selectie en beoordeling van bestuurders. Hiervoor is en blijft het intern toezicht zelf verantwoordelijk. Natuurlijk kan in overleg met de bestuurder worden gevraagd naar de feedback die uit de accreditatie is verkregen en naar de ontwikkelpunten die de bestuurder daaruit heeft afgeleid. Ten principale staat accreditatie echter los van de systematiek die het intern toezicht gebruikt voor de invulling van zijn werkgeversrol.

De komende maanden werken de VvOB, de PO-Raad en de VO-raad de accreditatiesystematiek verder uit. We blijven hierover graag in gesprek met intern toezichthouders en met de VTOI-NVTK.

Reactie van de VTOI-NVTK: 

De kwaliteit van (onderwijs) bestuur en in het verlengde daarvan het intern toezicht ligt al langer onder het vergrootglas. Dat juist op dit moment werk wordt gemaakt door de beroepsgroep van onderwijsbestuurders van hun eigen professionaliteit in de vorm van een beroepsprofiel en daarmee verbonden accreditatie valt in meerdere opzichten te begrijpen en is op zich een goede zaak.  Met de code Goed Toezicht en de operationalisering daarvan heeft de VTOI-NVTK een soortgelijk traject doorlopen. Dat neemt niet weg dat de beoogde professionalisering van het bestuur natuurlijk ook en ten principale een zaak van de RvT is. Dus naast de beroepsstandaard die de bestuurders zelf willen hanteren, zal de verbinding met de RvT als werkgever te allen tijde moeten garanderen dat er een evenwichtige balans is tussen de professionele individuele ontwikkeling van de bestuurder en de gewenste organisatiedoelstellingen die de RvT afspreekt met diezelfde bestuurder. Professionele ontwikkeling van bestuurders moet daarom ingebed zijn in het beleid van de RvT en niet onder de radar blijven van de RvT als werkgever van de bestuurders. Het vereist een zorgvuldig samenspel en afstemming en het is om die reden dat de VTOI-NVTK bepleit dat zij betrokken blijft bij de verdere inrichting, ontwikkeling en evaluatie van het accreditatiestelsel.