USN Skip to Content USN Skip to Footer

Welke wet- en regelgeving verandert er in het nieuwe schooljaar?

De VO-raad heeft bij de start van het nieuwe schooljaar op een rij gezet welke nieuwe regels en wetten in werking treden waar scholen rekening mee moeten houden. Ook zullen er later in schooljaar 2023/2024 nog enkele andere zaken veranderen voor scholen. De veranderingen zijn:

Nieuwe wetgeving rond schooladvies, doorstroomtoets en aanmelding in vo. Per schooljaar 2023/2024 verandert de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. De naam ‘eindtoets’ wordt vervangen door ‘doorstroomtoets’. Bij een hogere eindtoetsscore wordt het schooladvies in beginsel naar boven bijgesteld. Er komt een landelijk centraal aanmeldmoment voor groep 8-leerlingen die naar het vo gaan: tussen 25 maart en 31 maart. Er vinden hierna geen bijstellingen meer plaats.

Nieuw onderzoekskader. Met ingang van 1 augustus 2023 zijn de bijgestelde onderzoekskaders van kracht, voor primair onderwijs/voorscholen, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het mbo. Deze bieden de onderwijsinspectie de mogelijkheid om in het toezicht scherper te focussen op de basisvaardigheden.

Visie op reïntegratietrajecten. Vanaf juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht om bij langdurig verzuim een visie op het re-integratietraject te geven. Een wetswijziging verplicht deze toevoeging aan het plan van aanpak, de bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie.

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. De beoogde inwerkingtreding van deze tijdelijke wet op 1 augustus is door het kabinet niet gehaald. Mogelijk wordt dit 1 oktober 2023. In een tijdelijke nieuwkomersvoorziening heeft een schoolbestuur ruimte om af te wijken van bestaande regels over het onderwijspersoneel, de onderwijsinhoud en onderwijstijd. Dit moet bijdragen aan het verkorten en hopelijk wegwerken van de wachtlijsten die er voor nieuwkomersleerlingen zijn voordat ze in een internationale schakelklas (ISK) kunnen starten.

Klik hier voor alle wijzigingen.