USN Skip to Content USN Skip to Footer

Tweede Kamer neemt Wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs aan

Op 23 april 2024 is het Wetsvoorstel versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs door de Tweede Kamer aangenomen. Bij het wetsvoorstel is onder meer een amendement aangenomen over een inspraakmogelijkheid van leerlingen op het ondersteuningsaanbod.

Dat schrijft wms.info op haar website.

Het wetsvoorstel is een onderdeel van de verbeteraanpak van het passend onderwijs. Eén van de voorgestelde wijzigingen is dat het ondersteuningsaanbod van een school wordt opgenomen in de schoolgids, die jaarlijks wordt vastgesteld. Het schoolondersteuningsprofiel als losstaand document komt te vervallen. Ander wijzigingen gaan over het hoorrecht van de leerling over het ontwikkelingsperspectief en de inrichting van ouder- en jeugdsteunpunten.

Het wetsvoorstel wijzigt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Maar de rechten van de MR en de leerling- en oudergeleding van de MR veranderen niet. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. De wijzigingen van de Wms treden naar verwachting in werking per 1 augustus 2025.

Wat verandert er in de Wms?

In artikel 11, eerste lid, onderdeel r Wms, wordt ‘het schoolondersteuningsprofiel’ vervangen door ‘het ondersteuningsaanbod van de school’. De volledige MR houdt daarmee adviesrecht op het extra ondersteuningsaanbod van de school. Het ondersteuningsaanbod staat nu nog in het schoolondersteuningsprofiel, dat één keer in de vier jaar moet worden vastgesteld. Als ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, wordt het extra ondersteuningsaanbod als onderdeel van de schoolgids, die jaarlijks wordt vastgesteld, elk jaar voor advies voorgelegd aan de MR.

Verder wijzigen artikelen 13, eerste lid, onderdeel g, en 14, eerste lid, onderdeel a Wms. Deze bepalingen regelen het instemmingsrecht van de leerling- en oudergeleding van de MR op de vaststelling van de schoolgids. Met de aanpassing van de artikelen 13 en 14 wordt bereikt dat het instemmingsrecht op de schoolgids geen betrekking heeft op het extra ondersteuningsaanbod van de school. Daarop heeft de volledige MR al adviesrecht. Daarnaast heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, waarin de basisondersteuning en de extra ondersteuning is opgenomen.

Aangenomen amendement over inspraakmogelijkheid leerlingen op ondersteuningsaanbod

Het aangenomen amendement leidt tot een aanpassing van het wetsvoorstel. De inspraakmogelijkheid wordt geregeld door een aanpassing van de WPO, WVO 2020 en WEC. Leerlingen krijgen de gelegenheid om voorafgaand aan de vaststelling van de schoolgids hun mening naar voren te brengen over de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school. Zij krijgen daarbij de ondersteuning die zij nodig hebben. In de schoolgids wordt beschreven wat de inbreng van de leerlingen is geweest en in hoeverre deze inbreng van invloed is geweest op de vaststelling van de basisondersteuningsvoorzieningen en het ondersteuningsaanbod van de school.

Dit artikel verscheen eerder op wmsinfo.nl.