USN Skip to Content USN Skip to Footer

PO-Raad en Sectorraad GO: scherpe keuzes nodig in groei gespecialiseerd onderwijs

De groei van het gespecialiseerd onderwijs stelt de sector voor grote uitdagingen. Om toch meer leerlingen thuisnabij onderwijs te kunnen bieden, roepen de PO-Raad en Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs in een brief de formatietafel op tot een bekostigingssystematiek die bijdraagt aan inclusief onderwijs, minder bureaucratie en een ondersteuningsbudget dat past bij de huidige realiteit.

De brief is mede gestuurd door Leerlingenbelang-VSO, Jeugdzorg Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Volgens de organisaties is ten opzichte van 2011 (het peiljaar voor de bekostiging van samenwerkingsverbanden) – er een stevige groei van het totaal aantal leerlingen in cluster 3 en 4 van het gespecialiseerd onderwijs. Door de aanhoudende groei ligt dit aantal leerlingen zelfs ruim boven het niveau van 2011.

Freddy Weima (voorzitter PO-Raad) en Alain van de Haar (directeur-bestuurder Sectorraad GO) verwoorden in de brief hun zorgen over deze ontwikkeling: ‘Steeds meer kinderen krijgen extra ondersteuning binnen cluster 3 en 4, maar het landelijke budget voor ondersteuning blijft achter. Het hele funderend onderwijs ervaart momenteel de gevolgen hiervan. Door de integrale begroting voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden is door de groei van het gespecialiseerd onderwijs minder geld beschikbaar om ondersteuning binnen het regulier onderwijs mogelijk te maken.’

Om de beweging naar inclusief onderwijs mogelijk te maken bepleiten Van de Haar en Weima een betere bekostigingssystematiek: ‘Passend en inclusief onderwijs voor alle leerlingen én minder bureaucratie.’ Dit kan door rechtstreekse en gemaximeerde bekostiging van het gespecialiseerd onderwijs, met daaraan gekoppeld de doelstelling om het aantal leerlingen geleidelijk te verminderen. Vanuit de ruimte die ontstaat kan het gespecialiseerd onderwijs ambulante begeleiding binnen reguliere scholen vormgeven.