USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderzoek naar toenemen tijdelijke subsidies en oormerken in bekostiging

PO-Raad en vo-raad laten onderzoek doen naar de toenemende omvang van tijdelijke subsidies en oormerken in de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs. Uit signalen en een eerste inventarisatie blijkt de zogenaamde doelfinanciering in beide sectoren enorm toe te nemen, met als gevolg dat schoolorganisaties niet duurzaam kunnen investeren in onderwijskwaliteit.

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen over de (ontwikkeling van) de omvang en samenstelling van doelfinancieringen de afgelopen jaren en de effecten hiervan voor klas, school en schoolorganisatie. Verder kijken de onderzoekers onder welke voorwaarden het gebruik van (tijdelijke) doelfinanciering wél mogelijk of wenselijk is. Onderzoeksbureau AEF voert het onderzoek uit. Schoolorganisaties worden erbij betrokken via een vragenlijst en via online focusgroepen.

Om een eerste indruk te krijgen van de ontwikkeling van de doelfinanciering heeft de PO-Raad de cijfers uit de onderwijsbegrotingen van de afgelopen jaren op een rij gezet. Dat laat zien dat het aantal subsidies in 2024 ten opzichte van 2019 met 700 procent is toegenomen:

De Onderwijsraad schetste onlangs in het advies  ‘Een duidelijke positie van schoolbesturen’ dat het beleid en gedrag van de overheid het schoolbesturen moeilijk maakt om hun rol in te vullen. Dit komt door tegengestelde eisen en verwachtingen en doordat er ‘om het bestuur’ heen wordt gestuurd. De Onderwijsraad adviseert de overheid om het onderwijs zoveel mogelijk structureel te bekostigen en doelfinanciering beperkt in te zetten.