USN Skip to Content USN Skip to Footer

  1. Stel waar nodig wettelijke kaders en respecteer de rol van het schoolbestuur.
  2. Bekostig onderwijs zo veel mogelijk structureel, via schoolbesturen, en zet doelsubsidie beperkt in. Zet voor extra investeringen het instrument van aanvullende bekostiging in en demp concurrentieprikkels in de bekostiging.
  3. Respecteer in uitingen de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs.

Daarnaast geeft de raad ook een drietal aanbevelingen aan schoolbesturen:

  1. Houd elkaar aan normen voor goed bestuur.
  2. Heb als intern toezicht en medezeggenschap ook oog voor verbondenheid en samenwerking.
  3. Stel eisen aan de bekwaamheid van schoolbestuurders.

In het rapport wordt de rol van intern toezicht als werkgever benadrukt: ‘intern toezicht is primair verantwoordelijk voor bekwaamheid schoolbestuurders’. Ook beschrijft het rapport een rol voor intern toezicht in de samenwerking en verbinding met de organisatie en de stakeholders.

In een interview (binnenkort op de website) met Edtith Hooge, voorzitter van de Landelijke Onderwijsraad en een online lunchcollege op 31 oktober kunt u meer lezen en horen over de analyses en uitkomsten van dit rapport.
In een reactie van de VTOI-NVTK op het verschijnen van dit degelijke rapport spreekt de vereniging de wens uit dat met het stellen van extra en meer wettelijke kaders waarover momenteel gesproken wordt de positie van het interne toezicht niet verzwakt wordt als gevolg van diezelfde wetgeving. De VTOI-NVTK toonde zicht recent kritisch op plannen die het beroepsprofiel een bestuurder in het onderwijs een wettelijke verankering wil geven. Daarmee wordt de positie van de RvT als formeel werkgever van de bestuurder in de kern geraakt.

Het rapport is hier te downloaden.