USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijsraad presenteert werkprogramma 2024-2025

Ook wil de raad oog hebben voor groepen in het onderwijs of delen van het stelsel die extra aandacht vergen, waaronder het onderwijs voor leerlingen en studenten in een justitiële jeugdinrichting of residentiële jeugdzorgvoorziening. In het werkprogramma 2024-2025 zijn concreet de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Onderwijs als investering: hoe kan in de besluitvorming rond het totale budget voor onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?
  • Lerarenopleidingen: bieden de huidige bekwaamheidseisen voldoende houvast voor initiële lerarenopleidingen en is ook in andere opzichten uniformering van lerarenopleidingen mogelijk en wenselijk?
  • Welzijn en onderwijs: wat is in de structuur en cultuur van het onderwijs nodig om op een pedagogisch verantwoorde en gezonde manier bij te dragen aan de scholing en vorming van kinderen en jongeren?
  • Stand van educatief Caribisch Nederland: hoe kan de overheid de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs op de BES-eilanden borgen?
  • Meertaligheid: hoe kan het onderwijs omgaan met talige diversiteit en meertaligheid?
  • Positie van de beroepsgroep leraren: hoe kan deze landelijk en op het niveau van scholen, opleidingen en onderwijsinstellingen worden verstevigd?
  • Armoede en onderwijs: welke opgave ligt er voor onderwijsinstellingen in relatie tot armoede en wat zijn de negatieve effecten van armoede op de ontwikkeling van jongeren?
  • Onderwijshuisvesting: wat is nodig om in de toekomst de kwaliteit van onderwijshuisvesting te borgen?
  • Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap: op verzoek van de minister buigt de raad zich over een reactie op de toekomstverkenning van OCW over het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de wetenschap.
  • Jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en residentiële jeugdhulp: hoe kan het onderwijs aan jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en in residentiële jeugdhulp verbeteren en wat is hiervoor nodig?