USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijsraad: garandeer en versterk voor- en vroegschoolse educatie

Er is veel gaande op het terrein van de voorzieningen voor het jonge kind, ziet de Onderwijsraad. Zo heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onlangs het programma Ontwikkeling jonge kind aangekondigd en is er een voornemen om het financieringsstelsel voor de kinderopvang te herzien. En op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad zelf advies uitgebracht over doorlopende lijnen en gelijke onderwijskansen bij voorzieningen voor het jonge kind.

Op jonge leeftijd ontstaan verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die opgroeien in minder gunstige sociaaleconomische omstandigheden, lopen een groter risico om op achterstand te raken op school. Uit internationaal onderzoek is bekend dat vve een succesvolle aanpak is om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Alle leerlingen kunnen zo een betere start maken in het basisonderwijs. De raad adviseert daarom ook in een nieuw stelsel voor kinderopvang dit programma in ieder geval te behouden.

Probleem is echter dat niet alle kinderen voor wie voorschoolse educatie goed zou zijn, er aan deelnemen. Gemeenten hanteren verschillende criteria. De raad adviseert daarom om samen met ouders, consultatiebureaus, pedagogisch medewerkers en leraren te komen tot landelijke criteria, die meer duidelijkheid geven over voor wie voorschoolse educatie bedoeld is.

Om de voorschoolse voorziening en groep 1 en 2 van de basisschool goed op elkaar aan te laten sluiten en te zorgen voor continuïteit in de ontwikkeling van het jonge kind, beveelt de raad aan om voor de vve landelijke doelen te ontwikkelen voor het speel- en leeraanbod en om deze van een juridische grondslag te voorzien in de Wet op het primair onderwijs.

Zo kunnen hiaten of overlap in het aanbod worden voorkomen, hoopt de raad. De kwaliteit van de vve kan verder worden versterkt door te investeren in effectievere professionalisering en een gelijkwaardige samenwerking van pedagogisch medewerkers en leraren van groep 1 en 2 van de basisschool.