USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijsinspectie bezocht in 2023 meer scholen en opleidingen

Om meer en beter zicht op de kwaliteit van het onderwijs op scholen en opleidingen te krijgen, heeft de onderwijsinspectie in 2023 aanzienlijk meer scholen en opleidingen bezocht. Het jaar 2023 stond in het teken van de verdere versterking van toezicht en ‘een verschuiving in de balans van de driehoek scholen-besturen-stelsel’. Waarbij de inspectie wel besturen verantwoordelijk houdt voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.

Dit staat in het jaarverslag 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het verslag gaat over het handelen van de inspectie als organisatie, over wat de inspectie doet, met welke middelen en capaciteit. In september 2023 startte de inspectie met een belangrijk nieuw instrument: de steekproef-kwaliteitsonderzoeken in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. In januari 2024 startte de inspectie ook in het middelbaar beroepsonderwijs met dit soort onderzoeken.

Ook zijn in 2023 de onderzoekskaders voor de verschillende onderwijssectoren aangepast. De belangrijkste aanpassing was de toevoeging van de standaard basisvaardigheden (OP0). Bij deze nieuwe standaard gaat het niet om aansluiting op nieuwe wettelijke vereisten, maar om een duidelijker focus op de basisvaardigheden bij kwaliteitsonderzoek.

De versterking van het toezicht met de bijbehorende extra bezoeken aan scholen en instellingen zijn alleen mogelijk met genoeg personeel. 2023 was dan ook een jaar van personele groei. Van medio 2022 tot 1 januari 2024 groeide de Inspectie van het Onderwijs met 127,5 fte tot in totaal 690 fte. Het is de bedoeling dat de inspectie in 2024 doorgroeit naar circa 740 fte.