USN Skip to Content USN Skip to Footer

Onderwijsinspectie actualiseert onderzoekskaders

Per 1 augustus 2024 gaat de nieuwe jaarlijkse actualisatie van onderzoekskaders van de onderwijsinspectie voor het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in. De onderzoekskaders blijven zo aangesloten bij gewijzigde wet- en regelgeving, ook is hier en daar sprake van een inhoudelijke wijziging als gevolg van beleidskeuzes.

Het komende jaar is de belangrijkste wijziging het opnemen van de steekproef-kwaliteitsonderzoeken. Deze zijn in het schooljaar 2023-2024 voor het eerst uitgevoerd. In het funderend onderwijs krijgt daarnaast, in de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2), de kwaliteit van de ontwikkelingsperspectieven meer nadruk. Er moeten voortaan concrete doelen worden gesteld en het OPP moet jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld.

Ook in standaard OP3 is de tekst aangevuld. Er moet niet alleen aandacht zijn voor leerlingen die minder dan verwacht presteren, maar ook voor leerlingen die meer aankunnen. Verder zijn, specifiek voor sbo, in OP2 en OP3 een aantal omissies en verschrijvingen uit de huidige versie gecorrigeerd.