USN Skip to Content USN Skip to Footer

Nieuw lid gezocht voor de commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO

Binnen de Commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO is een plaats vrijgekomen. Toezichthouders die interesse hebben om toe te treden tot deze commissie worden van harte uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

Over de Code Goed Onderwijsbestuur VO  

Per 6 juni 2019 geldt de geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO. Deze is gebaseerd op vier principes - verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid – en bevat ook 20 good practices voor toepassing van deze principes binnen de eigen onderwijsorganisatie en zijn regionale context. Daarnaast kent de code vier ‘pas toe-bepalingen’ die gelden als lidmaatschapseis van de VO-raad en waaraan vanzelfsprekend moet worden voldaan. 

De code bevat basisvoorwaarden voor goed bestuur en intern toezicht en is voor het overige en belangrijkste deel een ondersteunend, richtinggevend en ter inspiratie bedoeld instrument om de governance van onderwijsorganisaties te helpen vormgeven en de maatschappelijke opgave van het onderwijs te realiseren.

Over de commissie Code Goed Onderwijsbestuur  

In 2020 is een commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO ingericht, bestaande uit bestuurders en intern toezichthouders. De commissie heeft een tweeledige opdracht:

 • het stimuleren van de toepassing van de principes uit de Code Goed Onderwijsbestuur VO (o.a. door regionale bijeenkomsten) en het in gesprek gaan met bestuurders over specifieke onderwerpen (bijv. regionale samenwerking of het samenspel tussen bestuur en intern toezicht);
 • het aanspreken van individuele leden op naleving van de pas toe-bepalingen. Leden van de commissie kunnen, indien nodig, zelfstandig melding maken bij de onafhankelijke governancecommissie. Daarnaast wordt in opdracht van de commissie onderzoek gedaan naar de naleving van de pas toe-bepalingen.

Profiel en samenstelling 

De commissie bestaat uit bestuurders en intern toezichthouders. Hiervoor is gekozen omdat goed bestuur niet enkel bij het bestuur ligt, maar ook bij de intern toezichthouder. Voor leden van de commissie gelden onderstaande vereisten:

 • Actief als bestuurder of intern toezichthouder in het voortgezet onderwijs.
 • Doortastend en bereid om in gesprek met collega's good governance te stimuleren. 
 • Oplossingsgericht en bereid om de sector verder te helpen.
 • Staat achter de code en de pas toe-bepalingen.
 • Integer en open over eventuele belangen bij andere organisaties. 
 • Is rolvast en vertoont zelf voorbeeldgedrag. Er is geen schijn van onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling.
 • Beschikt over een onafhankelijke geest en is in staat een onafhankelijk en objectief beeld te vormen.

Qua samenstelling worden de volgende criteria meegewogen:

 • Uit verschillende delen van het land.
 • Bestuurders van zowel grote als kleine organisaties.
 • Man/vrouw-verdeling.

De commissie bestaat in de basis uit zes bestuurders en drie intern toezichthouders. De leden van de commissie werken met een termijn van drie jaar, met mogelijkheid tot één herbenoeming.

Overige informatie 

Zie voor meer informatie over de huidige samenstelling en het reglement de webpagina over de commissie. De commissie vergadert vier keer per jaar. Vergaderingen vinden in principe plaats bij de VO-raad in Utrecht. De tijdsinzet (vergaderingen en werkzaamheden als commissielid) wordt vergoed volgens de vacatieregeling van de VTOI-NVTK.

Interesse in deelname aan de commissie?  

U kunt uiterlijk 19 januari 2024 uw belangstelling kenbaar maken. 

De commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO is op zoek naar een nieuw lid. Vanwege de beoogde verhouding tussen bestuurders en intern toezichthouders, worden alleen toezichthouders uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Als toezichthouder wordt u van harte uitgenodigd te reageren, door het sturen van een CV en motivatiebrief naar bureau@vtoi-nvtk.nl Voor vragen kunt u terecht bij Marian de Regt, beleidsadviseur, via bovenstaand emailadres.

De voordrachtscommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van de commissie Code Goed Onderwijsbestuur VO, voert gesprekken met de kandidaten. Deze gesprekken zullen in overleg plaatsvinden.

Het bestuur van de VO-raad zal de nieuwe leden van de themacommissie in het eerste kwartaal van 2024 benoemen.