USN Skip to Content USN Skip to Footer

Nationaal groeifonds: 635 miljoen voor OCW-sectoren

Het kabinet stelt vanuit het nationaal groeifonds 635 miljoen euro beschikbaar voor projecten op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Ook is er hiervoor nog eens bijna 1 miljard euro gereserveerd. Het geld is bedoeld voor vijf voorstellen, onder meer gericht op de professionele ontwikkeling van leraren, betere onderwijshuisvesting en verdere digitale transitie in de creatieve industrie. Dat maakten minister Adriaansens van economische zaken en Rianne Letschert, voorzitter van de adviescommissie nationaal groeifonds, bekend.

De voorstellen van het ministerie van OCW die zijn gehonoreerd, zetten in ‘op verbetering van het onderwijs via verbetering van de kwaliteit van docenten, van bèta-technisch onderwijs en onderwijshuisvesting’, aldus het nationaal groeifonds. Drie projecten krijgen (voorwaardelijk) geld van het nationaal groeifonds. Voor twee projecten is wel geld gereserveerd maar moeten er eerst nog aangepaste voorstellen worden ingediend.

Voor de ‘nationale aanpak professionalisering van leraren’ is vanuit het groeifonds 73 miljoen euro vrijgemaakt. Dit is een tienjarig traject voor primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het traject is bedoeld om de kwaliteit van leerkrachten te versterken en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht te vergroten. Als later uit een tussenevaluatie blijkt dat deze aanpak vruchten afwerpt, is voor dit project nog eens 87 miljoen euro beschikbaar.

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Om daarvoor te zorgen, is een innovatieprogramma opgezet voor kwalitatief betere onderwijshuisvesting en snellere en efficiëntere bouwprocessen voor basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Dit programma kan rekenen op 275 miljoen euro. Daarvoor moet wel eerst een aantal zaken verder worden uitgewerkt. Ook is er voor dit project nog eens 209 miljoen euro gereserveerd voor toekomstige plannen.

Verder ligt er een voorstel om een impuls te geven aan de ontwikkeling van technieken als virtual reality en augmented reality en het scholen van professionals, creëren van faciliteiten, en verbeteren van kennis en methoden. Het nationaal groeifonds kent voor dit project voorwaardelijk 200 miljoen euro toe.

Voor twee andere projecten vanuit de OCW-sectoren reserveert het nationaal groeifonds maximaal zo’n 770 miljoen euro. Het gaat om een project voor talentontwikkelingen in het techniekonderwijs en om het ‘deltaplan valorisatie’, dat zich richt op het (economisch) benutten van onderzoeksresultaten en de impact ervan op de maatschappij in kaart brengt.

Met het nationaal groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro. Het fonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen in projecten die bijdragen aan duurzame economische groei. Het kabinet moet nog definitief besluiten of het geld wordt toegekend. De hier genoemde toekenningen en reserveringen zijn onderdeel van de derde aanvraagronde van het nationaal groeifonds. Inmiddels is er, met deze toekenningsronde erbij, voor 11,8 miljard euro positief geadviseerd door het nationaal groeifonds, inclusief de reserveringen.