USN Skip to Content USN Skip to Footer

Mobiele telefoons bijna overal verdwenen uit klassen voortgezet onderwijs

Ruim 80 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs voert inmiddels beleid dat in lijn is met de landelijke afspraken over het gebruik van mobiele telefoons in de klas, die sinds 1 januari 2024 officieel gelden. Van de overige scholen zegt 90 procent dat zij dit beleid het komende half jaar gaan realiseren. Dit blijkt uit de nulmeting die het Kohnstamm instituut in november 2023 heeft uitgevoerd.

In de nulmeting presenteren onderzoeksbureaus Kohnstamm en Oberon de resultaten van een vragenlijst die afgelopen najaar, vlak voor de afspraak van kracht werd, is afgenomen onder middelbare scholen in Nederland. De resultaten geven inzicht in het mobiel telefoonbeleid op scholen voorafgaand aan de invoering van de landelijke afspraak.

Sinds 1 januari is in het voortgezet onderwijs het gebruik van mobiele telefoons en andere persoonlijke devices niet meer toegestaan in de klas. Alleen als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, of als leerlingen hun telefoon nodig hebben uit gezondheids- of veiligheidsoverwegingen, zijn ze nog toegestaan in de les. Scholen mogen zelf bepalen of dit verbod ook in de rest van het schoolgebouw geldt en hoe ze ervoor zorgen dat leerlingen zich houden aan de nieuwe regels.

De resultaten van de nulmeting van de landelijke ‘nee-tenzij’-afspraak tonen aan dat scholen de afspraak met open armen hebben verwelkomd. De meerderheid van de scholen verwachtte een gunstig tot neutraal effect op leerprestaties, klasklimaat en het welbevinden van leerlingen. Veel scholen gaven aan geen extra hulp of ondersteuning nodig te hebben.

Over een jaar vindt opnieuw een meetmoment plaats. De resultaten hiervan komen in juni 2025 beschikbaar. Het ministerie van OCW en alle betrokken partijen evalueren dan de afspraak en zullen vervolgens afwegen of aanvullende maatregelen nodig zijn.