USN Skip to Content USN Skip to Footer

Minister: medezeggenschap versterken en rol schoolleiders verstevigen

Er komt een nieuw project voor versterking van de medezeggenschap en de rol van schoolleiders moet worden verstevigd. En er komt géén wetgeving op instemmingsrecht MR op hoofdlijnen van de begroting, omdat leden van medezeggenschapsraden meer behoefte hebben aan ontwikkeling van kennis dan aan wetgeving. Dit staat de brief die demissionair minister Dijkgraaf net voor de zomer van 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met een nieuw driejarig project wil de minister samen met ‘veldpartijen’ ondersteuning bieden aan medezeggenschapsraden, schoolleiders en bestuurders. Onderdeel hiervan is dat scholen in het primair onderwijs ook ondersteuning krijgen bij het organiseren van leerlingparticipatie.

De minister volgt in de brief de aanbevelingen uit het rapport ‘Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap’. In opdracht van het ministerie van OCW onderzochten bureau Regioplan, het CAOP en Leeuwendaal hoe de medezeggenschap in het funderend onderwijs kan worden verbeterd en toekomstbestendig gemaakt. De onderzoekers hebben onder andere gesprekken gevoerd met schoolbestuurders, schoolleiders, (G)MR-leden en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en gemeenten. Zij doen drie aanbevelingen:

  • Verbeter kennis en informatie. Hierbij gaat het onder meer om kennis over procedures (zodat daar geen misverstanden over zijn) en over de inhoud (onder andere financiën).
  • Vergroot deelname en betrokkenheid. Hierbij noemen de onderzoekers onder andere de randvoorwaarden die aantrekkelijker moeten worden, bijvoorbeeld tijd, vergoeding en ondersteuning.
  • Neem administratieve belemmering weg. Bij sommige schoolbesturen is het beter om niet het brin-nummer, maar de vestiging als eenheid van medezeggenschap te nemen.

Demissionair minister Dijkgraaf (primair en voortgezet onderwijs) wil ook een verkenning laten doen naar de positie van de schoolleider. Hij wijst erop dat er schoolbesturen zijn waar schoolleiders nog geen krachtige rol hebben. Dat levert ‘wrijving in de school op, die niet ten goede komt aan de onderwijskwaliteit. Daarom wil ik komende maanden verkennen welke elementen van belang zijn voor een krachtige rol en positie van de schoolleider en welke mogelijkheden er zijn om deze positie te versterken’, aldus Dijkgraaf.