USN Skip to Content USN Skip to Footer

Meer aandacht toezichthouders nodig voor doelmatige besteding gelden passend onderwijs

In het onderzoek heeft de inspectie een theoretisch kader ontwikkeld als aanzet om zicht, sturing en verantwoording te verkrijgen op de doelmatige besteding van middelen passend onderwijs. Hoofdthema’s van dat kader zijn:
• focus op ondersteuningsbehoeften van de leerlingen
• cyclisch kwaliteitsmanagement
• betrekken, stimuleren en activeren van betrokkenen
• een cultuur van vertrouwen en transparantie

In het onderzoek doet de inspectie aanbevelingen hoe samenwerkingsverbanden het zicht op en de sturing en verantwoording van doelmatige besteding van de middelen passend onderwijs kunnen verbeteren. Zo kunnen samenwerkingsverbanden beter in beeld brengen wat de ondersteuningsbehoeften van leerlingen zijn, en deze gedurende het hele proces goed voor ogen houden. Ook kunnen ze hun stelsel van kwaliteitszorg verrijken met de focus op doelmatige besteding van middelen.

Het is ook goed als samenwerkingsverbanden, besturen en andere betrokken de dialoog met elkaar aangaan over doelmatige besteding van middelen. En interne toezichthouders zouden een verwachtingskader kunnen opstellen waarin ook de doelmatige besteding van middelen is verwerkt. Op zijn beurt zou de wetgever een duidelijk definitie van doelmatige besteding van middelen passend onderwijs kunnen vastleggen.