USN Skip to Content USN Skip to Footer

Ledenvraag: Nieuwe CAO Bestuurders is rond. Wat moet de RvT nu doen?  

VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben half april een akkoord bereikt over de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs - primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) 2024. Het bestuur van VTOI-NVTK heeft na de positieve ledenraadpleging ingestemd met het onderhandelingsakkoord. De leden van VvOB hebben ook het onderhandelingsakkoord bekrachtigd en daarmee is het onderhandelingsakkoord definitief. Wat betekent dit nu voor de RvT?

De cao-partijen hebben de minima van alle salarisschalen van het loongebouw bestuurders funderend onderwijs en de maxima van salarisschaal BA en BB opnieuw vastgesteld om tot marktconforme salarisschalen voor bestuurders te komen door de geadviseerde bedragen op basis van een benchmark over te nemen.

De cao-partijen zijn overeengekomen dat de actuele salarissen met 5% worden verhoogd met ingang van 1 maart 2024.

Acties van de RvT

De RvT is verantwoordelijk voor effectuering van salarisaanpassingen voor de bestuurder. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen algemene cao-verhogingen en individuele verhogingen. Is een RvT lid van VTOI-NVTK, dan geldt een verplichting om het salaris van de bestuurder te verhogen met het percentage van de algemene verhoging; 5% voor 2024. De RvT dient hiertoe opdracht te geven aan het salarisadministratiekantoor om de algemene verhoging door te voeren, tenzij al in de schriftelijke afspraken met het salarisadministratiekantoor is bepaald dat ook algemene cao-verhogingen voor de bestuurder door het administratiekantoor mogen worden doorgevoerd zonder nadere opdracht daartoe door de RvT.

Individuele salarisverhogingen van de bestuurder dienen plaats te vinden na besluitvorming door de RvT en schriftelijke opdracht daartoe aan het salarisadministratiekantoor. Voor de volledigheid wordt hierbij vermeld dat het opnieuw vaststellen van de minima en maxima van de salarisschalen voor de bestuurders in het funderende onderwijs niet tot automatische salarisverhogingen leidt. Dit betekent dat indien dat aanleiding is voor een individuele verhoging, er sprake is van een individuele verhoging die door de RvT na besluitvorming aan het salarisadministratiekantoor dien te worden doorgegeven.  

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via rvthelpdesk@vtoi-nvtk.nl.