USN Skip to Content USN Skip to Footer

Ledenvraag: Moet ik een vertrekkend lid/voorzitter decharge verlenen?

Het komt voor dat een lid van de RvT bij vertrek vraagt of decharge verleend kan worden. Decharge betekent het verlenen van ontslag van interne aansprakelijkheid voor de voor de stichting (eventueel) financieel nadelige gevolgen van handelingen van leden van de Raad van Toezicht. Daarmee word je vrijgesteld van aansprakelijkheid voor vorderingen die voortkomen uit handelingen en beslissingen die tijdens een ambtstermijn zijn genomen.

Door decharge te verlenen, doet een RvT voor bepaalde vorderingen afstand van de mogelijkheid om het vertrokken RvT-lid aansprakelijk te stellen voor schade door (eventuele) onbehoorlijke taakvervulling voor het afgelopen boekjaar en het komende boekjaar. Het verlenen van decharge voor leden van een Raad van Toezicht is niet geregeld in de wet. Een RvT mag dus zelf beslissen of ze vinden dat aan vertrekkende leden decharge verleend moet worden.

Opnemen in de statuten

Als een RvT vindt dat (in de toekomst) aan de vertrekkende leden decharge verleend moet worden, dan moet die regeling opgenomen worden in de statuten. Als er geen regeling opgenomen is in de statuten, dan kan er geen sprake zijn van decharge. Je kunt dit dus niet spontaan verlenen tijdens iemands vertrek.

Er zijn voorwaarden verbonden aan de omschrijving in de statuten. Zo kan het niet zo zijn dat als een RvT opzettelijk grove fouten heeft gemaakt het vertrokken lid daar niet meer op aangesproken kan worden. In de statuten moet dus nauwkeurig omschreven zijn voor welke situaties decharge verleend kan worden. De decharge omvat feiten die bekend waren. Deze feiten moeten specifiek benoemd worden. Simpelweg verwijzen naar een jaarrekening is onvoldoende.

Decharge kan dus in bepaalde gevallen de aansprakelijkheid van de toezichthouder wegnemen of verminderen, maar het is zeker geen vrijbrief. De toezichthouder blijft in veel gevallen aansprakelijk voor zijn of haar functioneren. De rol van toezichthouders brengt risico’s met zich mee.

Gezien de ontwikkeling in de rechtspraak is het wel te adviseren om het onderwerp op de agenda te zetten en een regeling op te nemen in de statuten, zodat in de toekomst het verlenen van decharge wel mogelijk wordt.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via rvthelpdesk@vtoi-nvtk.nl.