USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kwaliteit schoolexamens nog altijd onvoldoende, inspectie teleurgesteld

Bij 37 procent van de 127 onderzochte scholen was verplichte stof onvoldoende terug te vinden in programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s). In de meeste gevallen was de verplichte stof dan wel al eerder getoetst, bijvoorbeeld in de praktijk, maar kwam die vervolgens te weinig naar voren in de PTA’s. Bij 1 op de 8 scholen werd alle verplichte stof überhaupt niet getoetst. Scholen hadden de verplichte stof niet goed in beeld of hadden achterstanden bij de uitvoering van de schoolexamens.

De onderwijsinspectie is teleurgesteld in de uitkomsten van het onderzoek, ondanks dat zij verbeteringen ziet vergeleken met een eerder onderzoek in 2019. Toen werd veel meer verplichte stof niet getoetst in de PTA’s of in het algemeen. Ondanks de verbeteringen is de kwaliteit nog niet op orde, zegt de onderwijsinspectie. Leerlingen moeten erop kunnen rekenen dat zij na het afronden van hun schoolexamens, zijn klaargestoomd voor het centrale eindexamen. Dat toetsing en examinering zorgvuldig gebeurt, is volgens de inspectie essentieel. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat ieder uitgereikt vmbo-, havo-, en vwo-diploma zijn waarde heeft, zeggen zij.

In haar brief spreekt de minister wel haar waardering uit voor de inspanningen van het onderwijsveld om te komen tot kwaliteitsverbetering schoolexaminering. Er is veel verbeterd, maar ook nog heel wat te doen. Scholen moeten de tijd krijgen voor verbeteringen, met name wat betreft de kwaliteitsborging door de examencommissie. De minister vindt dat scholen hun visie op schoolexaminering verder moeten uitwerken en hun ruimte moeten gebruiken om het schoolexamen in vorm en inhoud aan te laten sluiten bij de eigenheid van de school.