USN Skip to Content USN Skip to Footer

Kabinet gevallen maar zit niet stil

Afgelopen weken is politiek Den Haag nogal in beweging geweest. Eerst kwam het aftreden van Minister Wiersma van Onderwijs en vervolgens kwam het kabinet ten val. Of er een nieuwe demissionaire minister van onderwijs komt en wie het dan wordt is nog niet bekend. Dit alles betekent niet dat er niets meer gebeurt. Vlak voor het kamerreces zijn er nog veel brieven en rapporten naar de tweede kamer gestuurd die over onderwerpen gaan die ook het intern toezicht raken. Hieronder een overzicht van relevante stukken:

Breed gesprek medezeggenschap

In het coalitietakkoord is opgenomen dat er in het belang van de kwaliteit van onderwijs naar de bestuursstructuur in het funderend onderwijs gekeken zou worden. De vraag naar medezeggenschap is een vraag naar verdeling van beslissingen en verantwoordelijkheden. Afgelopen maanden is er een breed gesprek gevoerd over de governance en (mede)zeggenschap. De uitkomsten hiervan zijn in het rapport te lezen. De drie prioritaire aanbevelingen zijn:

  1. Verbeteren van kennis en informatie over inhoud en proces van medezeggenschap.
  2. Vergroten deelname en betrokkenheid, door zowel inhoudelijk als randvoorwaardelijk de medezeggenschap aantrekkelijker te maken.
  3. Versterken van de positie van de schoolleider, op basis van een nadere verkenning van mogelijke routes van voorkeuren voor en potentiële gevolgen van de versterking van de positie van de schoolleider.

Voor Intern toezicht is van belang dat de minister de schoolleider meer positie wil geven en van de governance driehoek wil overgaan naar een governance-ruit en dit als model voor goed bestuur wil voorschrijven.

Digitalisering in het onderwijs

De laatste tijd is er veel nieuws verschenen over Arteficial Intelligence (AI) waarbij zowel de negatieve als positieve kanten zijn belicht. Digitalisering in onderwijs is niet meer weg te denken. En daarmee moet er ook goed nagedacht worden over systemen en beveiliging daarvan. Daarom willen we graag het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy Funderend Onderwijs onder de aandacht brengen. Het is een hulpmiddel voor schoolbesturen om toe te werken naar een sterkere informatiebeveiliging en betere bescherming van persoonsgegevens. Ook een onderwerp voor de RvT om op toe te zien. Via deze link kunt u meer informatie vinden over het normenkader IBP.

Gelijkwaardige behandeling MBO studenten

In de kamerbrief bepleit minister Dijkgraaf een gelijkwaardige behandeling van alle studenten, ongeacht of dit mbo, hbo of wo studenten betreft. In de brief kondigt hij verder een aantal stappen aan die deze gelijkwaardigheid moeten gaan bevorderen.

Actualisatie onderzoekskaders Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs actualiseert jaarlijks de Onderzoekskaders die zij gebruikt bij de uitvoering van het toezicht. De wijzigingen in de kaders die de inspectie per 1 augustus 2023 in gebruik neemt, zijn deels het gevolg van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving alsmede van diverse redactionele verbeteringen, en deels het gevolg van een aantal inhoudelijke wijzigingen.

Een volledige Staat van wijzigingen is gepubliceerd op de website van de inspectie: Inspectie van het Onderwijs | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

Samen sterk: zorg en onderwijs

In deze kamerbrief van SZW wordt aangegeven wat de voortgang is op een drietal onderwerpen op het snijvlak van zorg en onderwijs. Er wordt vooral nader ingegaan op de ondersteuning bij onderzoek dyslexie. Lees hier de brief en het rapport.