USN Skip to Content USN Skip to Footer

Het RvT-jaarverslag: waar let de onderwijsinspectie op?

In de eerste maanden van het jaar stellen de meeste raden van toezicht (RvT’s ) het jaarverslag op. Via het jaarverslag leg je als RvT verantwoording af over het uitgeoefende toezicht, zowel naar interne als externe stakeholders. Een van de externe stakeholders is de Onderwijsinspectie. Op basis van analyse van 214 inspectierapporten heeft de Onderwijsinspectie in 2022 op twee onderdelen geregeld herstelopdrachten gegeven.

In 2022 heeft 49% van de raden van toezicht een herstelopdracht ontvangen om duidelijker te maken wat de resultaten van het interne toezicht zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden om aan te geven welke zaken de raad van toezicht heeft geagendeerd? Of waar de raad van toezicht heeft bijgestuurd? Dat geeft meer duiding aan het interne toezicht.

Daarnaast heeft in 2022 63% van de raden van toezicht een herstelopdracht gekregen omdat de verantwoording over het toezicht op de doelmatige besteding van middelen onvoldoende was. De raad van toezicht dient niet alleen aan te geven dat ze dit doen maar vooral ook hoe ze dit doet en daarbij ook te vast te stellen of er sprake is geweest van een doelmatige besteding. Vragen die een raad van toezicht kan gebruiken als hulpmiddel in het toezicht en de verantwoording daarover zijn:

  1. Dragen de uitgaven bij aan het realiseren van de doelen?
  • Zijn er duidelijke (en waar mogelijke meetbare en haalbare) doelen geformuleerd in de plannen? De inspectie ziet hier ook graag doelen op het gebied van basisvaardigheden.
  • Zijn aan deze doelen ook concreet middelen gekoppeld, bijvoorbeeld in de (meerjaren)begroting? Veel besturen kunnen op dit punt nog verbeteren. De inspectie heeft bij 53% van de besturen gevraagd hier meer aandacht aan te besteden. De raad van toezicht kan hierin een stimulerende rol spelen.
  • Wordt de voortgang van de doelen in relatie tot de inzet van middelen periodiek gemonitored, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd?
  1. Worden de middelen slim ingezet? Denk hierbij bijvoorbeeld onder andere aan:
  • Is nagegaan of het geld voldoende spaarzaam wordt ingezet?
  • Zijn bij grotere beleidskeuzes of investeringen ook alternatieven overwogen?

Dit bericht is i.s.m. de Onderwijsinspectie opgesteld.