USN Skip to Content USN Skip to Footer

Monitor Goed Toezicht 2023 in onderwijs en kinderopvang

Eerste monitor geeft inzicht in functioneren RvT’s

Monitor Goed Toezicht 2023 in onderwijs en kinderopvang

Met een grote deelname onder toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang biedt de eerste monitoring van de kwaliteit van het intern toezicht sectorbreed waardevolle inzichten. Die inzichten bieden toezichthouders kansen om te leren.

Aan de Monitor Goed Toezicht 2023 – die in opdracht van de Commissie Evaluatie en Monitoring is ontwikkeld - deden 914 toezichthouders mee, onder wie 92 niet-leden van de VTOI-NVTK.

Niet iedereen even ver
De eerste monitoring is een belangrijk ijkpunt: voor het eerst is in alle deelgroepen van het onderwijs en de kinderopvang onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het intern toezicht. De deelnemers beoordelen de kwaliteit van het eigen intern toezicht overwegend positief. Ook op de stellingen over de werkwijze van de RvT reageren zij vaak positief. Echter: niet alle toezichthouders zijn even ver.

Verdieping
De onderzoekers bieden per principe van de Code Goed Toezicht meer inzicht in de uitkomsten. Die verdieping biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van het eigen intern toezicht verder te ontwikkelen. Zo zien we discrepanties in de scores tussen verschillende vragen. De deelnemers geven bijvoorbeeld een hoge score voor de eigen professionalisering, maar op de vraag hoe de professionalisering vorm krijgt, geven zij aan vooral aan zelfstudie te doen. Is de hoge score op professionalisering gerechtvaardigd?

Toezichthouders aan het denken gezet
De monitor biedt toezichthouders kansen om te leren. Volgens EMC-voorzitter Marlies Honingh heeft het invullen van de vragenlijst toezichthouders al aan het denken gezet. ‘Zij bleken zich meer bewust van de vele taken en rollen, de noodzaak tot professionalisering en de vele manieren waarop je naar de omgeving van de organisatie kan kijken. Die reflectie helpt om het eigen functioneren en de verantwoording daarover te verbeteren. ’

Verhaal achter de cijfers
De EMC plaatst enkele kanttekeningen bij de meetmethode van de monitor. Uit ander onderzoek onder bestuurders in het voortgezet onderwijs blijkt bijvoorbeeld dat zij minder positief zijn over het functioneren van de RvT dan de toezichthouders zelf. Daarnaast vraagt de discrepantie in de antwoorden van toezichthouders om een nadere toelichting: wat is het verhaal achter de cijfers? ‘Dat moeten we nader analyseren,’ stelt Honingh.  

Meetmethode aanscherpen
De EMC onderzoekt hoe de meetmethode van de Monitor Goed Toezicht kan worden aangescherpt voor de volgende meting. Om de professionalisering van het intern toezicht te blijven volgen, is periodieke monitoring nodig. Honingh: ‘De kwaliteit van het toezicht is niet eenvoudig te normeren. Wat voor de RvT geldt, geldt ook voor ons. We moeten blijven leren. In het belang van goed onderwijs en kinderopvang.’

Meer informatie:
Voorzitter Marlies Honingh van de EMC presenteert de uitkomsten van de Monitor Goed Toezicht 2023 tijdens het jaarcongres van de VTOI-NVTK op 6 december in Leerhotel Amersfoort. Het rapport Monitor Goed Toezicht 2023 is hier te lezen:

rapport Monitor Goed Toezicht 2023