USN Skip to Content USN Skip to Footer

Dit staat in het hoofdlijnenakkoord over onderwijs en kinderopvang

Het formerende kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC heeft in hoofdlijnen hun onderwijsbeleid vastgesteld. Ze schrijven in het hoofdlijnenakkoord dat een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs urgent en noodzakelijk is om het basisniveau van leerlingen op orde te brengen.

Opvallend is dat in het hoofdlijnenakkoord wederom geen aandacht lijkt te zijn voor de huidige governance-afspraken. De burgerschapsopdracht wordt aangescherpt om radicalisering van kinderen te voorkomen en bestuurders worden sneller ontslagen als de burgersopdracht niet wordt uitgevoerd. Hoe dat voornemen zich verhoudt tot de werkgeversrol van het intern toezicht blijft onbesproken, waardoor onterecht de indruk wordt gewekt dat de overheid deze bevoegdheid heeft en kan uitoefenen.

Verder staat in het hoofdlijnenakkoord dat er in het onderwijs geen ruimte mag zijn ‘voor het overdragen van antidemocratische en antirechtstatelijke opvattingen door leraren of in lesmateriaal’. Het toezicht op informeel onderwijs, zoals dat bijvoorbeeld wordt gegeven op scholen die aan moskeeën zijn gelieerd, ‘wordt wettelijk geregeld zodat signalen van haat en geweld gevolgen krijgen’.

In het hoofdlijnenakkoord staat ook dat de wildgroei aan subsidies zal worden omgezet naar solide structurele financiering, met voldoende geld voor het ‘primaire proces’. Er moet een maximum voor overhead komen en schoolleiders en leraren krijgen zeggenschap over de besteding van het geld.

De nieuwe coalitie wil het personeelstekort in het onderwijs bestrijden door meer in te zetten op zij-instromers, op leraren die fulltime werken en op mannen die voor de klas willen. Dat laatste willen de beoogde coalitiepartners bevorderen door de pabo te splitsen in twee opleidingen om les te geven aan respectievelijk het jongere en het oudere kind. Het idee is dat mannen minder interesse hebben in onderwijs aan het jongere kind en eerder naar de pabo gaan als zij dat niet hoeven te doen.

Verder staat in het hoofdlijnenakkoord dat de huidige curriculumherziening wordt doorgezet. De kerndoelen worden herzien, het aantal kerndoelen wordt fors verminderd en er wordt focus aangebracht. De basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen krijgen hoge prioriteit. Onderwijsmethodes moeten ‘bewezen effectief en politiek neutraal’ zijn.

Over kinderopvang wordt weinig geschreven, behalve dat de stelselherziening kinderopvang (bijna gratis voor werkende ouders en overheveling naar instellingen) wordt doorgezet.

Wat dit hoofdlijnenakkoord in de praktijk gaat betekenen voor het intern toezicht, is nu nog onduidelijk. VTOI-NVTK volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt haar leden op de hoogte via website, nieuwsbrief en sociale media.