USN Skip to Content USN Skip to Footer

‘Betere ondersteuning leden en meer slagkracht’

Dick de Boer (bestuur VTOI-NVTK) over toekomst vereniging

‘Betere ondersteuning leden en meer slagkracht’

De VTOI-NVTK krijgt een nieuwe verenigingsstructuur om de leden beter te kunnen ondersteunen en met meer slagkracht in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de kinderopvang. In december legt het bestuur van de VTOI-NVTK de nieuwe structuur voor aan de leden. Volgens Dick de Boer, tijdelijk voorzitter van het bestuur, is nú het moment om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst.

In aanloop naar de algemene ledenvergadering (ALV) in december geeft het bestuur van de VTOI-NVTK in twee interviews en een lunchcollege (op 9 oktober) tekst en uitleg over haar visie op de toekomst van de vereniging. De Boer stelt dat leden betrokken zijn bij de inhoud van hun vak, maar begrijpt ook als zij zich minder betrokken voelen bij de verenigingsstructuur. ‘Ik vergelijk het met een internetprovider. Klanten willen een goede internetverbinding, maar hoeven niet te weten hóe het bedrijf dat regelt. Onze leden hebben behoefte aan dienstverlening op maat en belangenbehartiging. Hóe de vereniging dat organiseert, is voor veel leden minder relevant.’

Goede ondersteuning leden

Onder de vorige voorzitter Corrie Noom kondigde het bestuur een onderzoek aan naar de toekomst van de vereniging. Tijden zijn veranderd: van RvT-leden in het onderwijs en kinderopvang wordt steeds meer gevraagd. Ze hebben – net als bestuurders - een maatschappelijk opdracht: de ontwikkeling van kinderen en leerlingen. De Boer: ‘RvT-leden kunnen hun werk er niet even bij doen, ze moeten professioneel zijn. Toezicht is een vak. Daarnaast worden zij steeds vaker aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we onze leden hierin zo goed mogelijk ondersteunen? En hoe financieren we onze diensten op een goede manier?’

Belangenbehartiging: meer slagkracht

De VTOI-NVTK zit daarnaast regelmatig aan tafel met het ministerie en met externe belangenorganisaties en raden in de kinderopvang en het onderwijs. Die gesprekken gaan over belangrijke onderwerpen als governance of de CAO. ‘We doen er toe,’ stelt De Boer. Maar dat betekent volgens hem ook dat de vereniging meer slagkracht nodig heeft. ‘In de huidige klassieke opzet is het bestuur eindverantwoordelijk. Nadeel van dit model is dat de directeur elke besluit moet voorleggen aan het bestuur. In de praktijk treedt de directeur al steeds meer op als dé vertegenwoordiger van de vereniging met een groot mandaat. En dat is juist goed voor een ondernemende vereniging.’

Voorstel nieuwe structuur

De VTOI-NVTK heeft op basis van het onderzoek – onder meer met online raadplegingen van de leden – een analyse en een voorstel voor een nieuwe structuur van de vereniging gemaakt. In het kort: het bestuur stelt voor om naast de vereniging een aparte stichting op te richten om – tegen extra betaling - leden meer diensten op maat aan te kunnen bieden. Daarnaast kiest het bestuur voor een ander bestuursmodel: de directe eindverantwoordelijkheid ligt voortaan bij de uitvoerend bestuurder, het toezichthoudend deel van het bestuur ziet toe op het beleid en de gang van zaken én geeft raad en advies. Voor deze nieuwe structuur is een statutenwijziging nodig: het bestuur legt deze tijdens de ALV in december voor aan de leden.
Volgens Dick de Boer is nú het moment om de vereniging klaar te maken voor de toekomst. ‘We staan er als vereniging, het aantal leden groeit. Tegelijkertijd komt er komt veel op ons af. Dat vraagt om een ondernemende vereniging die goed inspeelt op de behoefte van de leden.’

Weten wat er speelt

Volgens voorzitter Dick de Boer (ruim vier jaar is hij bestuurslid) staan alle bestuursleden achter de nieuwe koers van de vereniging. Zij zijn allen toezichthouder in het onderwijs of de kinderopvang en weten mede daardoor goed wat er speelt. Eén van de actuele thema’s is de werkgeversrol van de RvT. Leden hebben vaak vragen over hun rol richting het bestuur en de honorering van het bestuur. Zorgen over de kwaliteit van het onderwijs en het lerarentekort staan ook op de agenda van de RvT. ‘De verantwoordelijkheid van intern toezicht is groot. Je moet er als RvT staan als het misgaat. Ook als alles goed lijkt te lopen, moet je scherp blijven. Dat geldt even zo goed voor de vereniging.’

Uitwerking plan voor nieuwe vereniging

Als de leden tijdens ALV in december het groene licht geven voor de nieuwe structuur van de vereniging, werkt het bestuur de plannen in het eerste half jaar van 2024 uit. Zo moet onder meer nog worden bekeken op welke manier de stichting de dienstverlening op maat inricht. Uitgangspunt is dat de extra diensten kostendekkend zijn, zonder winstoogmerk. Ook houdt het bestuur de huidige contributie – voor de algemene diensten en belangenbehartiging -tegen het licht. In de nieuwe structuur veranderen de rol en positie van het bestuur en de directeur. In het eerste half jaar van 2024 zal daar ook naar worden gekeken hoe dat concreet invulling krijgt. Rond de zomer legt het huidige bestuur de uitwerking van de plannen voor aan de leden.

Meer informatie:

Tijdens het lunchcollege van de VTOI-NVTK op 9 oktober gaven de bestuursleden Martin Janssen en Petra Hoogerwerf ook een toelichting op de toekomst van de vereniging.
Via deze link kan je het lunchcollege terugkijken.