USN Skip to Content USN Skip to Footer

Bert Schroën (bestuur VTOI-NVTK) over toekomst vereniging

‘Kwaliteit toezicht moet op agenda blijven’

De VTOI-NVTK krijgt een nieuwe verenigingsstructuur om de leden beter te kunnen ondersteunen en met meer slagkracht in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de kinderopvang. In december legt het bestuur van de VTOI-NVTK de nieuwe structuur voor aan de leden. Volgens bestuurslid Bert Schroën zijn de leden ook aan zet: zij moeten zich in hun vak als toezichthouder blijven ontwikkelen.

In aanloop naar de algemene ledenvergadering (ALV) in december geeft het bestuur van de VTOI-NVTK in twee interviews en een lunchcollege (op 9 oktober) tekst en uitleg over haar visie op de toekomst van de vereniging. ‘We moeten een antwoord hebben op ontwikkelingen binnen en buiten de VTOI-NVTK. Doen we het goede? We zijn een belangrijke speler in het speelveld van onderwijs en kinderopvang, zitten bij het ministerie aan tafel. Van onze leden wordt ook steeds meer gevraagd: ze moeten zich blijven ontwikkelen in hun vak als toezichthouder,’ licht Schroën toe.

Voorstel nieuwe structuur

De VTOI-NVTK heeft op basis van onderzoek – onder meer met online raadplegingen van de leden – een analyse en een voorstel voor een nieuwe structuur van de vereniging gemaakt. In het kort: het bestuur stelt voor om naast de vereniging een aparte stichting op te richten om – tegen extra betaling - leden meer diensten op maat aan te kunnen bieden. Daarnaast kiest het bestuur voor een ander bestuursmodel: de directe eindverantwoordelijkheid ligt voortaan bij de uitvoerend bestuurder, het toezichthoudend deel van het bestuur ziet toe op het beleid en de gang van zaken én geeft raad en advies.

Aanmoedigen en ondersteunen

Volgens Schroën stelt de vereniging in de nieuwe structuur het belang van de professionaliteit van de leden nog meer voorop, met aanvullende diensten op maat. ‘De kwaliteit van het toezicht moet op de agenda blijven staan. We gaan als vereniging niet zeggen hoe de leden dat moeten doen, wel moedigen we iedereen aan om die kwaliteit te bewaken. En willen we hen zo goed mogelijk in de ontwikkeling van hun vak te ondersteunen. De stichting biedt hiervoor straks diensten op maat aan, tegen betaling. Hoe, dat moeten we nog nader uitwerken.’

Monitoring

De commissie Evaluatie en Monitoring brengt de kwaliteit van het intern toezicht in kaart. Volgens Schroën is dat een goed instrument om de blinde vlekken van toezichthouders in beeld te krijgen. ‘Om jezelf te blijven ontwikkelen, moet je steeds opnieuw de tijd nemen voor reflectie. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Dat geldt voor elke toezichthouder.’

Online lunchcollege

De online lunchcolleges zijn volgens het bestuurslid een goede manier om meer inzicht te krijgen in een thema én om met elkaar in gesprek te gaan. ‘Het gaat er niet om of je als toezichthouder iets goed of fout doet. Maar je moet wel bewust zijn van de dilemma’s die spelen. Door ervaringen uit te wisselen, leer je van anderen.’ De online colleges zijn gratis voor leden, maar zijn tegen betaling voor niet-leden te volgen. Volgens Schroën werkt die aanpak goed: toezichthouders ervaren de meerwaarde van het lidmaatschap. ‘We leggen de lat hoog, we willen dat alle toezichthouders lid worden.’
Het bestuur constateert dat het aantal leden van de VTOI-NVTK groeit, tegen de fusiestroom van onderwijsinstellingen en kinderopvang in. Schroën: ‘Voor onze rol als belangenbehartiger is dat ook een positieve ontwikkeling. Als we namens meer toezichthouders spreken, wordt onze stem nog krachtiger.’

Krachtige vereniging noodzakelijk

De VTOI-NVTK zit regelmatig aan tafel met het ministerie en met externe belangenorganisaties en raden in de kinderopvang en het onderwijs. In de voorgestelde structuur van de vereniging krijgt de uitvoerend bestuurder meer slagkracht. ‘Dat is belangrijk, hij moet meer ruimte hebben om te acteren, zonder eerst terug te keren naar het bestuur. We hebben een krachtige vereniging nodig om ons geluid in Den Haag goed te laten horen.’ En benadrukt Schroën nog een keer: ‘Een krachtige vereniging is ook noodzakelijk om de kwaliteit van het toezicht te professionaliseren. Het is een vak.’

Uitwerking plan voor nieuwe vereniging

Als de leden tijdens ALV in december het groene licht geven voor de nieuwe structuur van de vereniging (statutenwijziging), werkt het bestuur de plannen in het eerste half jaar van 2024 uit. Zo moet onder meer nog worden bekeken op welke manier de stichting de dienstverlening op maat inricht. Uitgangspunt is dat de extra diensten kostendekkend zijn, zonder winstoogmerk. Ook houdt het bestuur de huidige contributie – voor de algemene diensten en belangenbehartiging -tegen het licht.
In de nieuwe structuur veranderen de rol en positie van het bestuur en de directeur. In het eerste half jaar van 2024 zal daar ook naar worden gekeken hoe dat concreet invulling krijgt. Rond de zomer legt het huidige bestuur de uitwerking van de plannen voor aan de leden.

Meer informatie

Interview met bestuurder Dick de Boer

Tijdens het lunchcollege van de VTOI-NVTK op 9 oktober gaven de bestuursleden Martin Janssen en Petra Hoogerwerf ook een toelichting op de toekomst van de vereniging.
Via deze link kan je het lunchcollege terugkijken.