USN Skip to Content USN Skip to Footer

Aangenomen amendement verduidelijkt informatierecht medezeggenschapsraad

Als reactie op de aanpassingen in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 augustus 2023, hebben Tweede Kamerleden Stoffer en Pijpelink een amendement voorgesteld dat begin april met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen.

Het amendement op een onderdeel van de Reparatiewet OCW voor het jaar 2023-2024, versterkt de informatiepositie van de medezeggenschapsraad en brengt de tekst van de WMS op dit punt in lijn met de tekst in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is blij met deze aanpassing in de WMS. Al in juli vorig jaar uitte Marco Frijlink, de voorzitter van de VOO, zijn zorgen. Door een toen aangenomen wijziging op de WMS was de bepaling dat de MR alle informatie die hij van het bevoegd gezag vraagt in redelijkheid ook dient te krijgen, uit de wet verdwenen.

Frijlink: ‘Wij zien in de praktijk vaak dat er onduidelijkheid is over de vraag welke informatie de MR moet en mag krijgen en op welk moment. De bal ligt door het aangenomen amendement nog steeds bij het bevoegd gezag om tijdig alle benodigde informatie te verstrekken, maar laat er geen enkele onduidelijkheid meer over: als de MR informatie vraagt moet die – naar redelijkheid en billijkheid – worden verstrekt.’ De wetswijziging gaat naar verwachting in op 1 augustus 2024.